page_blog_list_main_image

Општи услови за улазак

Када улазите у Републику Србију, корисно је да познајете правила која се тичу свих посетилаца, без обзира на то да ли долазите са визом, или без визе. Све о општим условима за улазак у Србију можете прочитати у наставку.

Општи услови за улазак:
 • важећа путна исправа, односно важећа лична карта када је то предвиђено билатералним споразумом или Одлуком Владе Републике Србије;
 • важећа виза у путној исправи, ако је виза за Србију потребна за држављане државе чију путну исправу поседује;
 • доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији. Довољним средствима се сматра износ од 50 евра по дану боравка, а доказ је готовина у наведеном износу, извод са банковног рачуна;
 • потврда о вакцинисању, односно, потврда да није оболео од заразне болести, а долази са подручја захваћених епидемијом заразних болести, која се одређују према подацима Министарства здравља;
 • за улазак у Републику Србију малолетних лица, страних држављана, није потребна сагласност родитеља. За прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или законског заступника;
 • препоручује се поседовање полисе здравственог осигурања за период боравка у Републици Србији на износ медицинских трошкова који не може бити мањи од 20.000 ЕУР.

У складу са одредбама Закона о странцима Републике Србије, улазак у Републику Србију одбиће се странцу:
 • ако не поседује важећу путну исправу са уредно прибављеном визом Републике Србије, односно важећа лична карта када је то предвиђено билатералним споразумом или Одлуком Владе Републике Србије;
 • ако нема довољно финансијских средстава за издржавање током боравка у Републици Србији, повратак у земљу порекла или транзит у трећу земљу. Довољним средствима се сматра износ од 50 евра по дану боравка, а доказ је готовина у наведеном износу или извод са банковног рачуна;
 • уколико се налази у транзиту, а не испуњава услове за улазак у трећу државу;
 • ако је на снази заштитна мера удаљења или мера безбедности протеривања или му је отказан боравак, односно друга мера призната у унутрашњем или међународном праву која укључује забрану преласка државне границе – за време док та мера, односно отказ боравка трају;
 • уколико не поседује потврду о вакцинисању или други доказ да није оболео, а долази са подручја захваћених епидемијом заразних болести, која се одређују према подацима Министарства здравља;
 • ако то захтевају разлози заштите јавног поретка или безбедности Републике Србије и њених грађана;
 • ако се то лице у одговарајућим евиденцијама води као међународни преступник;
 • ако постоји оправдана сумња да боравак неће користити у намеравану сврху.

Погранични органи могу затражити на увид ваучер туристичке агенције за туристичка путовања, адекватно оверено (нотаризовано) позивно писмо физичког или правног лица, повратну авио карту, доказ о плаћеном хотелу или потврду о приватној адреси на којој ће странац да борави, доказ о уплаћеном здравственом осигурању као и полису здравственог осигурања за период боравка у Републици Србији на износ медицинских трошкова који не може бити мањи од 20.000 ЕУР. Могу се затражити и други подаци који се приликом преласка границе учине значајним за потврду сврхе путовања.

Last updated: 16.07.2024.

На врх