page_blog_list_main_image

Informacije za poslodavce

Osnovne infomacije za poslodavce/zastupnike

Nove izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca prepoznaju potrebu za podnošenjem zahteva za vizu D ili jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu od strane poslodavca ili drugog zastupnika. Ovim izmenama omogućeno je poslodavcu ili zastupniku da podnese zahtev za jedno ili više lica. Kada se podnese zahtev za više lica, naziva se grupnim zahtevom. Nadležni organi pojedinačno odlučuju o svakom zahtevu unutar grupnog zahteva, a poslodavac ili zastupnik će biti obavešteni o ishodu svakog pojedinačnog zahteva. Grupni zahtev mora sadržati najmanje zahtev za jedno lice, ali ne više od 50 lica. Ako postoji potreba za podnošenjem zahteva za više od 50 lica, poslodavac ili zastupnik će morati da podnese više grupnih zahteva.

Šta su preduslovi za podnošenje zahteva od strane poslodavca/zastupnika?
  • Da poslodavac koji podnosi zahtev u ime jednog ili više lica, ima nalog pravnog lica ili organa javne uprave na Portalu eUprava.
  • Pisano ovlašćenje od strane lica u čije ime poslodavac/zastupnik podnosi zahtev (ukoliko podnosi zahtev za više lice, mora imati pisano ovlašćenje od svakog lica). Dato ovlašćenje predstavlja obavezan dokument koji se prilaže uz zahtev.
Ko može biti poslodavac?

U ulozi poslodavca može biti svaki privredni subjekat, pravno lice registrovano u Republici Srbiji ili organ javne uprave. Preduzetnici takođe mogu biti poslodavci s tim što sa aspekta Portala eUprava preduzetnik takođe mora registrovati nalog pravnog lica.

Kako poslodavac pokreće zahtev za vizu D (po osnovu zaposlenja) ili privremeni boravak (po osnovu zaposlenja)?
  1. Korak-preduslov: registracija naloga pravnog lica na Portalu eUprava;
  2. Korak: Zakonski zastupnik ili drugo ovlašćeno lice mora da se prijavi na Portal eUprava koristeći kvalifikovani elektronski sertifikat ili putem mobilne aplikacije ConsentID;
  3. Korak: Nakon uspešne prijave na Portal eUprava u ulozi pravnog lica, unutar menija Moja eUprava nalazi se opcija eStranac-podnošenje zahteva. Klikom na ovu opciju poslodavac biva preusmeren na formu za podnošenje zahteva.
Šta znači pozitivan ishod zahteva za vizu D po osnovu zaposlenja ili privremenog boravka po osnovu zaposlenja (jedinstvena boravišna i radna dozvola)?

Znači da lice u čije ime je zahtev podnet može da uđe, boravi i radi u Republici Srbiji u periodu na koji mu je viza D odobrena, a maksimalno 180 dana. Isto tako, lice kome je odobren zahtev za privremeni boravak po osnovu zaposlenja može da boravi I radi u Republici Srbiji u periodu na koji mu je odobrenje izdato, a maksimalno 3 godine. Bilo da se radi o vizi D po osnovu zaposlenja ili privremenom boravku po osnovu zaposlenja, lice koje je dobilo vizu ili privremeni boravak ima ujedno dozvolu za rad u Republici Srbiji.

Last updated: 15.04.2024.

Na vrh